wichita mountains

When it comes to Wichitas, I’ll take Oklahoma over Kansas any day.